آمریکا پرهزینه ترین کشورجهان از نظر بودجه نظامی

کد N164071