استاندار خراسان رضوی منصوب شد

دولت

با تصویب هیات دولت علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز هیات دولت علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی منصوب شد.