وزیر اقتصاد اسپانیا : بهبود اقتصادی کنونی اسپانیا جعلی نیست

اسپانیا,رشد

مادرید- ایرنا - ˈلوییس د گیندوسˈ وزیر اقتصاد اسپانیا اطمینان داد که کشورش در مقابل یک بهبود ˈجعلیˈ نیست هرچند که اشاره کرد که بهبود اسپانیا هنوز ˈکمرنگˈ است و باید در مسیر انجام اصلاحات ادامه داد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس د گیندوس امروز ابراز اطمینان کرد که بهبود اقتصادی و برون رفت از بحران ،هر دفعه آشکارتر هستند و در این صحنه جدید ، اسپانیا در انتظار یک رشد میانی برای سال جاری است ، سالی که به انتظار می رود که برای نخستین بار در مدت درازی ، شغل خالص ایجاد شود.

به عقیده وی، این امر باید در اعتماد در ˈراه طی شدهˈ و امیدواری برای روبرو شدن با آینده تاثیرگذار باشد.در این رابطه وزیر اسپانیایی ابراز اطمینان کرد که این بهبود ، یک بهبود جعلی همانند سال 2011 نیست.

د گیندوس اشاره کرد که بهبود اقتصادی هنوز کم رنگ و خفیف است و برای اینکه مستحکم تر باشد و بشود در اهداف ایجاد شغل پیشرفت کرد ، ضروری است که مسیر اصلاحات ادامه یابند . وی در این رابطه اشاره کرد که این نقشه راهی است که دولت دنبال کرده و بر اساس سامان دهی لازم حساب های عمومی و سیاست های بلند پروازانه است .

وزیر اقتصاد اطمینان داد که اجرای این سیاست ها افزون بر تلاش شهروندان به تغییر نظر در مورد اقتصاد اسپانیا کمک کرد و در این رابطه به بهبود اعتماد بازارها و شرایط مالی اشاره نمود .

به عقیده وزیر ، اقدامات اعمال شده از سوی دولت ، موجب یک تغییر در اقتصاد اسپانیا شدند و به لطف آن ، اکنون اسپانیا دارای یک بافت تولید قوی تر و الگوی رشد اقتصاد اسپانیا ، امروز پایدار و کاملا متفاوت با قبل است .

اروپام **1234**1547
کد N162460