کمیسیون انتخابات عراق بر هزینه های رقابت انتخاباتی نظارت می کند

هزینه های انتخاباتی

تهران - ایرنا - کمیسیون عالی انتخابات عراق بر هزینه های انتخاباتی نامزدها و گروه های سیاسی نظارت می کند.

به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق بر هزینه رقابت های انتخاباتی نامزدها و فهرست های انتخاباتی نظارت می کند. این کمیسیون اعلام کرد با اجرای نظارت و مراقبت، میزان و چگونگی مصرف هزینه های رقابت نامزدهای انتخابات پارلمانی را پیگیری می کند. این شیوه نظارت، گروه های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی را ملزم می کند تا سقف مشخصی برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه کنند.

کمیسیون عالی انتخابات در عراق طی 13 سال گذشته بر روند برگزاری 9 انتخابات نظارت کرده اما این نخستین بار است که کمیسیون مذکور میزان هزینه های رقابت نامزدها و فهرست های انتخاباتی را علنی می کند.

قرار است انتخابات پارلمانی عراق در پایان ماه آوریل آینده برگزار شود. مسوولان کمیسیون انتخابات اعلام کردند اگر یک نامزد یا گروه سیاسی دارای فهرست انتخاباتی از سقف تعیین شده برای هزینه های انتخاباتی فراتر بروند، با مسوولیت های قانونی در برابر قانون ˈاز کجا آورده ایˈ روبه رو خواهند شد. در این صورت متخلفان باید توضیح دهند از کدام منبع غیر قانونی برای رقابت های انتخاباتی حمایت مالی شده اند. به این ترتیب قانون برای همه اجرا و عدالت سیاسی و انتخاباتی برقرار می شود.

کمیسیون انتخابات گروه های سیاسی را ملزم کرده حساب مالی خاصی برای خود نزد بانک های مورد اعتماد کمیسیون باز کنند که تنها مخصوص هزینه های مربوط به رقابت ها و تبلیغات انتخاباتی باشد. بر اساس دستور العمل کمیسیون انتخابات، هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای یک نامزد نباید از مبلغ 250 دینار عراقی ضرب در تعداد رای دهندگان در حوزه انتخابیه او بیشتر باشد. سقف هزینه های انتخاباتی برای یک گروه سیاسی هم نباید از مبلغ مشخص شده برای یک نامزد ضربدر تعداد نامزدهای آن گروه فراتر رود.

به گفته ناظران کمترین فایده این اقدام کمیسیون انتخابات، کاهش فاصله زیاد بین نامزدها و گروه های سیاسی با یکدیگر است زیرا برخی نامزدها از امکانات مالی بسیار بالایی بهره مند هستند و در مقابل آنها نامزدهایی در انتخابات حضور دارند که وضعیت مالی خوبی برای هزینه های سنگین انتخاباتی ندارند. به این ترتیب شکاف بین نامزدا کم و مجالی برای تحرکات انتخاباتی برابر برای همه نامزدها فراهم می شود.

کمیسیون عالی انتخابات یک حسابدار و بازرس مالی تعیین می کند که هزینه های تبلیغات و رقابت انتخاباتی هر گروه سیاسی یا هر نامزد را در دوره رقابت ها ثبت و ضبط می کند. شیوهعدالت را در رقابت نامزدها تضمین می کند و اجازه دریافت کمک های مالی خارجی برای احزاب را نمی دهد و بدین ترتیب با پدیده خرید رای مقابله می شود اما یک نقظه ضعف در نظارت دقیق بر فعالیت گروه های سیاسی، تصویب نشدن قانون احزاب در عراق است.

خاورم ** 1491 **1010
کد N161655