سریع القلم: مزیت غربی ها این است که در مذاکره با ایران عجله ندارند

محمود سریع القلم به روزنامه شرق گفت:

کد N160397