مقامات پلیس پاکستان:

یک مجتمع قضایی در اسلام آباد هدف مهاجمان مسلح بوده است