روحانی برجسته لبنانی:

مقاومت به کرسی ریاست جمهوری لبنان اعتبار بخشید

آفریقا و خاورمیانه

یکی از روحانیون برجسته لبنانی ضمن سرزنش میشل سلیمان به خاطر انتقاد از مقاومت اعتبار کرسی ریاست جمهوری این کشور را مدیون مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، شیخ احمد قبلان از روحانیون برجسته لبنانی تاکید کرد: آنچه به لبنان حاکمیت بخشید مقاومت بود نه اعلانیه بعبدا.مقاومت مانع از تبدیل شدن بعبدا(محل مقر ریاست جمهوری لبنان) به تورا بورا(محلی در افغانستان) و بیروت به قندهار نشد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که لبنان و منطقه خاورمیانه به سبب جنون آمریکا و اسرائیل برای تجزیه خاورمیانه وضعیت نابسامانی دارد آقای رئیس جمهور با توصیف معادله ارتش،ملت و مقاومت به معادله چوبی ما را شگفت زده کرد.

مفتی شیعی لبنانی خطاب به میشل سلیمان گفت: این عیب نیست به تو یادآوری کنیم که تو رئیس جمهور کشوری هستی که مقاومت آن را آزاد کرد و اگر روزی آرییل شارون بر روی کرسی تو می نشست این مقاومت بود که دست وی را از لبنان کوتاه کرد(اشاره به نقش مقاومت در بر هم زدن توافق آرییل شارون فرمانده نظامیان صهیونیست به لبنان در اوایل دهه هشتاد و بشیر الجمیل که در آن هنگام با وجود اشغال لبنان از سوی اسرائیلی ها بر کرسی ریاست جمهوری لبنان با حمایت شارون تکیه زده بود است).