تایمز هند خبر داد؛

همکاری ایران، عمان و هند برای ساخت خط لوله در زیر دریا