نهادهای آمریکایی خواستار لغو تحریم های ایران شدند

تحریم,ایران

نیویورک، ایرنا - 38 نهاد مدنی آمریکایی در نامه ای مشترک به رهبران کنگره آمریکا خواستار ادامه تلاش برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای ایران شده و تاکید کردند که آمریکا نه تنها باید از هرگونه اولتیماتوم و اقدامی که توافق اولیه را نقض می کند بپرهیزد، بلکه باید با لغو بیشتر تحریم ها پایبندی خود را به توافق با ایران نشان دهد.

به گزارش ایرنا، 38 سازمان آمریکایی در نامه ای به ˈˈهری ریدˈˈ رهبر اکثریت سنا، ˈˈمیچ مک کونلˈˈ، رهبر اقلیت مجلس سنا، ˈˈجان بینرˈˈ، رییس مجلس نمایندگان و ˈˈنانسی پلوسیˈˈ رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا، خواهان پایبندی کنگره به متن توافق اولیه با ایران و پرهیز از هرگونه نقض متن توافق شدند و تاکید کردند که دولت و کنگره آمریکا باید به گفتگوی صلح آمیز و دیپلماتیک ادامه داده و از هرگونه تحریک جنگ طلبانه خودداری کند.

نامه این نهادهای مدنی تصریح می کند که توافق اولیه نه تنها خواهان پایبندی ایران به تعهداتش می باشد، بلکه از طرفی دیگر آمریکا را ملزم به پایبندی به بندهای آن نیز می کند و کنگره آمریکا باید از هرگونه تصمیمی که تعهدات آن را نقض کرده و شانس توافق دیپلماتیک را از بین ببرد، بپرهیزد.

این نامه می افزاید: بسیار مهم است که کنگره، همانطور که کمیته سازمان اطلاعاتی می گوید تحریمی وضع نکند که ˈˈامکان رسیدن به توافق نهایی با ایران را بهم بزند.ˈˈ

این نامه می افزاید هرگونه خواسته ای مانند ˈˈغنی سازی صفرˈˈ توافق اولیه را زیر سوال می برد و با آن مغایر خواهد بود. در باید از هرگونه اولتیماتومی که هدف آن چیزی به غیر از توقف ایران از دسترسی به سلاح هسته ای باشد ،اجتناب شود.

نهادهای مدنی و گروه های ضد جنگ از جمله کد پینک، مرکز سیاستگذاری بین المللی، کلیسای اونجلیکال لوترن در آمریکا و شبکه جامعه مدنی بین المللی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

اروپام 1908
کد N153133