مصاحبه با سفير تونس در تهران

تونس با تسامح و گفت‌وگوی ملی به آرامش رسید

تونس,جهان

گروه بین‌الملل - عبدالله آلبوغبیش: ۳ سال پیش وقتی آتش اعتراض مردمی نیمی از جهان عرب را روشن کرد، همه نگاه‌ها به تونس به‌عنوان آغازکننده این موج بود.

دیدگاه > جهان- گروه بین‌الملل - عبدالله آلبوغبیش:
۳ سال پیش وقتی آتش اعتراض مردمی نیمی از جهان عرب را روشن کرد، همه نگاه‌ها به تونس به‌عنوان آغازکننده این موج بود.

اکنون هم با گذشت 3سال، تنها تونس است که از میان بیش از 10کشور ناآرام عربی، با برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی، مسیری آرام را در پیش گرفته‌است. درباره این تحولات با قاضی بن‌صالح سفیر تونس در تهران که به تازگی کارش را آغاز کرده گفت‌وگو کرده‌ایم.

پیشگامی تونس در مسئله انقلاب و آرامش به ویژگی خاص آن و ملتش برمی‌گردد که در طول تاریخ پیشگام بوده و چه در گذشته و چه در حال حاضر نقش و سهمی ارزنده در رقم زدن تحولات مهم در منطقه داشته و دارد. انقلاب مسالمت‌آمیز تونس ماهیت ملت تونس را آشکار ساخت که مبتنی بر تسامح و خردورزی است.

تونس در سایه نیروهای زنده و پویای خود توانست از مراحل دشوار و کارشکنی‌های پس از انقلاب عبور کند و طبقه سیاسی خود را قادر ساخت تا از طریق گفت‌وگو، نقشه راهی را سامان دهند که سازمان‌های ملی بزرگ کشور و ازجمله اتحادیه کارگری تونس بر آن نظارت و اشراف داشته باشند ودر نهایت به تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت مستقل برسد. انقلاب تونس در اعتراض به مسائل مختلف ازجمله مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی صورت گرفت. ماهیت نظام سیاسی فردگرای مطلق در کشور و نبود آزادی‌های سیاسی و تعدد و تکثر حزبی و آزادی بیان، فساد مالی در نهادهای دولتی، حاکمیت خانواده‌های غارتگر در کنار مسائل اجتماعی مانند بیکاری جوانان و افراد تحصیل‌کرده نهایتا باعث اعتراض و انقلاب شد.

ویژگی بارز قانون اساسی تونس، توافقی بودن آن است و به میزان زیادی نمایانگر تصویری از جامعه تونس با تمامی عناصر و مولفه‌های آن است. این قانون اساسی بر اصول اساسی مورد توافق تونس یعنی هویت عربی اسلامی آن تأکید دارد و آزادی‌های اصلی عمومی را به رسمیت می‌شناسد و نهادهای متکی بر قانون اساسی را که ضامن اجرای مواد و اصول آن هستند، شکل می‌دهد. به‌صورتی اشاره وار باید بگویم که ورود احزاب بزرگ چه احزاب موجود در قدرت و چه احزاب اپوزیسیون در گفت‌وگویی ملی که در اکتبر 2013آغاز شد روندی مثبت در تسریع روند توافقات درباره متن قانون اساسی داشت با وجود آنکه کشمکش‌هایی درباره برخی از مواد و اصول آن وجود داشت.

مسئله بیش از آنکه مربوط به کنترل سلفی‌های تندرو باشد مربوط به اجرای قانون درباره همگان است. زیرا هیچ فردی به‌علت افکار و باورهایش تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. آنان شهروندانی هستند که وظایف و حقوقی دارند. اما اگر رویکرد خشونت و قانون گریزی را در پیش بگیرند طبعا همگان دربرابر قانون مساوی‌اند و بازخواست قانونی خواهند شد.

درحالی‌که پیش از این به تونس در مقام کشوری نگاه می‌شد که دیکتاتوری و سرکوب آزادی‌ها در آن حاکم بود اما اکنون و بعد از انقلاب، جایگاه بین‌المللی تونس ارتقا یافته و نقش و تأثیرگذاری‌اش درتحولات منطقه بیشتر شده‌است.

حزب نهضت و دیگر احزاب بزرگ فعال در عرصه سیاسی تونس نقشی بارز در دستیابی به فرمول راه‌حل سیاسی مبتنی بر روح توافق و خردورزی داشته‌اند و این امر بازتاب‌دهنده پختگی طبقه سیاسی در تونس است که در نهایت و پس از کشمکش‌های فراوان مصالح ملی را بر مصالح حزبی ترجیح دادند.