ترکها، تصاویر اردوغان را به آتش کشیدند

کد N151032