امیراحمدیان در گفتگو با مهر:

تیموشنکو دیگر کاریزمای گذشته را ندارد/ بی طرفی در مورد اوکراین بهترین موضع است