با مصوبه مجلس؛

انتقال اموال متوفی به موجب نذر به غیر وراث مشمول مالیات بر درآمد می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند اموالی که به موجب نذر یا وصیت به غیر وراث منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده ای مقرر کردند اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 24قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

همچنین در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در ماده 24 قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

در تبصره این ماده واحده مقرر شده است مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

علاوه بر این نمایندگان مجلس با تصویب تبصره دیگر از این ماده واحده مقرر کردند در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق ماده 24قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات و بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس، یا نذر کننده، یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت کنند.

به گزارش مهر بر اساس بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم اموالی که برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها توسط دولت تأمین می شود و شهرداری ها مورد وقف یا نذر واقع گردد به شرط تأیید سازمان هاو مؤسسات مذکور از شمول مالیات این فصل خارج است.