ناطق نوری عضو هیات موسس دانشگاه آزاد می شود

طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد در صفحه فیس بوکش نوشت:


اقای ناطق نوری ادم با مرامی است هنوز هم بعد از 13 سال که از خاتمه مجلس پنجم می گذرد جلسات هیات ریسه ان زمان را به تناوب و هر باربه میزبانی یکی از اعضاء برگزار می کند امشب نوبت دکتر نوبخت و در محل دفتر کارش بود غیر از دکتر روحانی و ایت اله موحدی کرمانی که اتفاقا در ان زمان هر دو نواب رییس مجلس بودند بقیه حضور داشتند از هر دری صحبت شد. بعضی هایی که در طول دولت احمدی نژاد هم که این جلسه تشکیل می شد کوچکترین انتقادی به دولت را برنمی تافتند امشب حسابی علیه دولت دکتر روحانی انتقاد کردند.
...با وجودی که من در دولت هیچ سمتی ندارم اما از دولت حسابی دفاع کردم و البته اندکی هم صحبتهایم تند بود گفتم جناب ... شما در همه دوران احمدی نژاد یکبار در این جلسات انتقاد نکردی چگونه به دولتی که هنوز 8 ماه از دوره اش سپری نشده اینگونه با حرارت حمله میکنی؟ مهندس باهنر و بعضی دیگر حسابی چشم خوره (اصطلاحی کرمانی است) رفتند.

 در این جلسه من خبر ملحق شدن قریب الوقوع اقای ناطق به خانواده بزرگ دانشگاه ازاد را دادم. قرار است با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب ناطق نوری به عضویت هیات موسس دانشگاه ازاد انتخاب شود این پیشنهاد از سوی اقای هاشمی رفسنجانی به ایشان داده شده و او هم علیرغم اینکه در این سالهای اخیر هیچ پیشنهادی را نمی پذیرفت این دفعه قبول کرده.

17302

کد N148383