مرتضی حاجی در گفت وگوی تفصیلی با ایرنا:

روحانی اصولگرای واقعی /از محوریت ناطق نوری در جریان اعتدال و اصلاح طلبی استقبال می کنم

کد N148266