المیادین خبر داد:

تیراندازی به سوی سفارت ایران در بغداد

آفریقا و خاورمیانه

شبکه المیادین از تیراندازی افراد ناشناس به سوی ساختمان سفارت ایران در بغداد خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از تیراندازی به سوی ساختمان سفارت ایران در بغداد خبر داد.

بنابراین گزارش، در این حمله مسلحانه یکی از نگهبانان سفارت زخمی شده است.

جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.