با تصویب نمایندگان؛

وراث متوفی موظف به تسلیم اظهارنامه اقلام و بدهی های ماترک به اداره مالیات شدند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وراث متوفی موظند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک و بدهی ها را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نمایندگان مجلس مقرر کردند وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) موظف اند ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه کلیه اقلام ماترک و بدهی ها را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

بر اساس این بند تصویب شده وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی، یا امین، یا قیم و یا نماینده قانونی آن ها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و آداب و واجبات مالی و عبادی در حدود وقاعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به الزمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند:

1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها در مطالبات متوفی

2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی

3- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد

4- درصورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .

5- رونوشت یا تصویر گواهی شده فوت از مراجع ذی ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف- درصورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کنند مسترد خواهد شد.

ب- درصورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد در این صورت مواد مذکور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های این قانون کسر و مازاد ماترک هر سه مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج- درصورتی که کل ماترک یابخشی از آن مشمول مالیات نباشد اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال  یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حذف موارد مذکور به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

همچنین بر اساس تبصره ای از این ماده واحده درصورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبت قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده دستورالعمل اجرایی این ماده درباره نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود وبه تصویب هیأت وزیران می رسد.