با مصوبه مجلس؛

بانک ها مجاز به دریافت سند اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام های بخش های کشاورزی شدند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندی از لایحه بودجه 93 بانک ها را مجاز کردند اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی بندهای بودجه 93 که از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده است، با اصلاح بندی از تبصره بودجه مقرر کردند بانک ها مجازند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق اعاده شده از سوی شورای نگهبان نمایندگان مجلس با 148 رای موافق ، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با حذف بندی از لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن مقرر شده بود در سال 93 نام کارفرمایان کارگاه های تا 5 نفر مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه ها درج می شود و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

علاوه بر این نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 47 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر با حذف یک بند الحاقی به بودجه موافقت کردند.

پیش از این با تصویب نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجاز بودند در ازای دریافت به ترتیب 7درصد و 5درصد حق بیمه نسبت به بیمه نمودن زنان خانه دار متأهل به تعداد 200هزار نفر اقدام کند و دولت مکلف شده بود بر اساس فهرست اعلامی سازمان های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما اقدام کند.

همچنین نمایندگان با حذف بند دیگری از تبصره بودجه موافقت کردند که پیش از آن با تصویب نمایندگان سابقه آموزشی بهورزان در سال 93 در سقف دو سال جزو سنوات خدمت آن ها محسوب می شد.