دستگاه قضایی مصر دولت را مکلف به تروریستی خواندن اخوان المسلمین کرد

آفریقا و خاورمیانه

دستگاه قضایی مصر دولت این کشور را به درج نام اخوان المسلمین در لیست سازمان های تروریستی موظف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک دادگاه مختص امور فوق العاده در مصر با صدور یک حکم رسمی از دولت این کشور خواست جریان اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخته و نام این گروه را در لیست سازمان های تروریستی درج کند.

در این حکم به اتهامات وارده به رهبران اخوان المسلمین مبنی بر ارتکاب اقدامات تروریستی استناد شده است.