مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد:

ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهاد برای حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران

مرکز پژوهش های مجلس

تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی، پیشنهادهایی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد درایران ارائه داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، اعلام کرد: در سال های اخیر، همزمان با بزرگ شدن شرکت ها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه گذاران کوچک و سهام داران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی می رسند اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران و تامین مالی است.

در این گزارش با اشاره به اینکه محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را ، از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه گذاری ، پررنگ تر می کند، آمده است: از سوی دیگر اجرای برنامه های خصوصی سازی در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، منافع عمومی گسترده ای را درگیر می کند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه گذاران و امنیت سرمایه گذاری هایشان است.

این گزارش می افزاید: در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تامین کننده کارآیی عملیاتی شرکت ها و بازده مناسب سرمایه گذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل می شود.

در ادامه این گزارش بیان شده است: تحقیقات نشان می دهند که استقرار مناسب سازو کارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع ، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی ، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم آورند.

در ادامه این گزارش آمده است: این گزارش نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره در جهت پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهام داران، گام برداشت. در پایان پیشنهاد می شود با تدوین چارچوب ها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهام داران فراهم شود.

در ادامه این گزارش بیان شده است: برای بهره برداری از مزایای اوراق بهادار و... سازوکارهای مطرح شده در بازار سرمایه ایران پیشنهادهای ذیل می توانند موجب شکل گیری انتظارات موثر و تقاضای عمومی برای ارتقای کیفیت حاکمیتی در شرکت ها شوند:

1- تدوین قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی در قانون تجارت و اعمال آن ها در زیرمجموعه هایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و...

2- زمینه سازی برای ایجاد و آغاز فعالیت موسسات رتبه بندی و الزام شرکت های پذیرفته شده در بورس به ارائه رتبه حاکمیت شرکتی خود و شرکت های زیرمجموعه.

3- استفاده از ظرفیت تشکل های سهام داران خرد و پررنگ تر کردن نقش این گروه از سهام داران با استفاده از دو استراتژی آموزش و انسجام به طور همزمان،

4- استفاده از ضمانت های اجرایی محکم تر با استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی و الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی.

سیام**9121**1535
کد N143031