اندیشکده انگلیسی:

مذاکرات وین در جهت اعتمادسازی بود/ اسرائیل و عربستان از پیشرفت گفتگوها مایوس و نگران اند