حمایت صدها هزار نفری از مادورو

صدها هزار نفر از هواداران دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با شرکت در راهپیمایی گسترده ای حمایت خود را از دولت نشان دادند.

حمایت صدها هزار نفری از مادوروصدها هزار نفر از هواداران دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با شرکت در راهپیمایی گسترده ای حمایت خود را از دولت نشان دادند.

 

 

 

 

رویترز

52261

کد N140187