لوبلاگ: در آمریکا حضور دیپلماتیک در ایران بررسی می شود

ایران و آمریکا

پایگاه اینترنتی لوبلاگ در مقاله ای به تحلیل و ارزیابی احتمال حضور دیپلماتیک آمریکا در ایران پرداخته و نوشته است هنوز برای این کار خیلی زود است.

به گزارش خبرآنلاین این پایگاه اینترنتی که به مسائل ایران و آمریکا اختصاص دارد نوشته است در واشنگتن امکان حضور دیپلماتیک آمریکا در تهران در یکی از برجسته ترین اندیشکده ها مورد بحث و بررسی است درحالیکه دو سال پیش مطرح کردن چنین چیزی عجیب به نظر می رسید.

این پایگاه خبری به نقل از رامین عسگرد، دیپلمات سابق آمریکایی، حضور رسمی آمریکا در ایران را در راستای منافع امنیت ملی آمریکا و شهروندان این کشور خواهد بود. با این همه این وب سایت نوشته است این موضوع را نمی توان انکار کرد که بیش از سه دهه خصومت بین دو کشور نتایج زیان باری برای بسیاری از ایرانیان و منافع آمریکا داشته است.

اما این سوال هنوز مطرح است: آیا حضور رسمی آمریکا در ایران مجددا امکان پذیر است؟ لوبلاگ سپس از قول جان لیمبرت، گروگان سابق آمریکایی پاسخ داده است که هنوز برای این کار خیلی زود است چرا که هم در آمریکا و هم در ایران با آن مخالفت می شود.

لو بلاگ به نقل از عسگرد نوشته است باید براین نکته تاکید کرد که حضور رسمی و دیپلماتیک آمریکا در ایران به معنای آشتی نیست، مثل روابط دیپلماتیک آمریکا با کوبا.

4949

کد N139419