الجزیره:

زمان اعزم دیپلمات های آمریکایی به ایران فرا رسیده/واشنگتن خواستار معذرت خواهی تهران نیست