اولین نهاد برای تضمین عدالت اجتماعی درهند

هند,مسلمانان

دهلی نو - ایرنا - یک گروه متشکل از مقامات چند وزارتخانه هند پیشنهادی را برای تشکیل اولین نهاد جهت ریشه کنی بی عدالتی بین اقلیتهای این کشور ارائه کرده است.

به گزارش ایرنا، برخی از مطبوعات چاپ دهلی نو روز شنبه خبر شروع تلاشها برای تشکیل این نهاد را که عمدا در زمینه های اشتغال و آموزش و پرورش کار خواهد کرد،تایید کردند.

تشکیل کمیسیون عدالت اجتماعی یکی از توصیه های عمده کمیته ساچار است. کمیته ساچار تحقیقات مفصلی را در مورد علل عقب ماندگی جامعه مسلمانان در هند انجام و توصیه هایی را برای بهبود وضعیت اجتماعی آنان ارائه داده است.

هند دومین جمعیت بزرگ مسلمانان دنیا را دارد. براساس آمارهای رسمی 13درصد و غیررسمی حدود 20درصد از جمعیت بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفری هند را مسلمانان تشکیل می دهند.

آساق ** 275 **
کد N137006