انتقاد محقق اسلامی از دولت ترکیه

جماعات اسلامی

آنکارا- ایرنا - ˈ علی بولاچˈ محقق و نویسنده اسلامگرای ترکیه گفت : حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ برخی جماعات اسلامی در ترکیه را به صورت نهادهای دولتی و روشنفکران اسلامی را به صورت ماموران دولتی درآورده است.

به گزارش ایرنا ، وی روز پنج شنبه در سخنانی در نشست مشترک ˈ روشنفکران ترک- عربˈ در استانبول با اشاره به اینکه جماعات اسلامی از آغاز تاسیس جمهوری ترکیه نهادهای غیر دولتی بودند و از دولت فاصله می گرفتند، گفت: با حاکمیت حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ از 12 سال پیش ، تاکنون این جماعات به صورت نهادهای دولتی در آمده اند و روشنفکران اسلامی به مامورانی که از دولت حقوق دریافت می کنند ، مبدل شده اند.

وی به نحوه اداره شهرداری ها که با بودجه های دولتی اداره می شوند و نحوه کمک این نهادها به جماعات اسلامی در ترکیه اشاره کرد و گفت : شهرداری ها با کمکهای خود به جماعتهای اسلامی استقلال را از آنها گرفتند .

وی این مساله را موجب فلاکت اسلامگرایی در ترکیه خواند و افزود : تا پیش از حاکمیت حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ حرکت های اسلامی در ترکیه از رشد بسیاری برخوردار بود ولی با حاکمیت این حزب و متعاقب آن کمک های مادی به حرکتها و جماعت های اسلامی در ترکیه ، رشد آنها به ویژه در زمینه های فکری متوقف شده و این حرکت ها به صورت حرکت های دولتی درآمده اند.

خاورم**2012** 230** 3404
کد N135265