تظاهرات گسترده کشاورزان ودرگیری مقابل مجلس یونان

تظاهرات,یونان

آتن- کشاورزان یونانی درشهرآتن و مقابل مجلس این کشوربه نشانه مخالفت با سیاست دولت درقبال کشاورزان، دست به تظاهرات گسترده زدند وبا نیروهای امنیتی درگیرشدند

به گزارش چهارشنبه ایرنا ازآتن، کشاورزانی که سراسر یونان ازصبح روز چهارشنبه به شهرآتن پایتخت یونان سفر کرده اند، با حضورگسترده درمقابل پارلمان این کشور به نشانه مخالفت با سیاست دولت درقبال کشاورزان دست به تظاهرات وبا نیروهای امنیتی درگیرشدند.

کشاورزان ابتدا با تجمع درمیدان ˈوتیسˈواقع درمرکزشهرآتن تجمع وسپس با سر دادن شعارهایی برعلیه سیاست های دولت درقبال کشاورزان، بسوی وزارت کشاورزی راهپیمایی کردند.

کشاورزان در مقابل وزارت کشاورزی اعلام کردند چنانجه دولت خواسته های آنان را برآورده نکند، به مبارزات خود با شدت بیشتری ادامه خواهند داد.

کشاورزان ازدولت می خواهند که ازکشاورزانی که درآمد سالانه آنان کمتراز 20 هزاریورو میباشد مالیات دریافت نکند،ازکشاورزانی که کمتراز40 هزار یورو درآمد در سال دارند، رسید درآمد وهزینه مطالبه ننماید وازمصادر زمین و یا مسکن کشاورزان که کمتراز 300 هزار یورو به دولت بدهی دارند، خودداری کند وبا کاهش مالیات ها، هزینه تولدیات کشاورزی را نیزپائین آورد.

کشاورزان معترض سپس به سوی پارلمان یونان راهپیمایی وتلاش کردند وارد محوطه پارلمان شده وخواسته های خود را به رئیس پارلمان یونان تحویل دهند که با عکس العمل شدید نیروهای امنیت روبرو و درگیریهایی بین آنان رخداد.

پلیس برای متفرق کردن کشاورزان معترض ازمقابل پارلمان این کشور،ازگاز اشک آوراستفاده کردند.

گفتنی است که مدت یک هفته است که کشاورزان در سراسر یونان برای ابراز مخالفت خود با سیاست های دولت درقبال کشاورزان، بطورروزانه وکوتاه مدت، اقدام به مسدود کردن بزرگراه ها ی کشور می کنند.

اروپام**2170**1856
کد N133892