تصویر صفحه توئیتر عبدالله عزام درباره انفجار بیروت

لبنان

گروه تروریستی عبدالله اعزام در صفحه توئیتر خود مسئولیت انفجار بیروت را بر عهده گرفت.

52261

کد N133612