تصویر صفحه توئیتر عبدالله عزام درباره انفجار بیروت

کد N133593