نخستین تصاویر از انفجار در نزدیکی دفتر رایزنی فرهنگی ایران در بیروت