یک مقام تاجیکستان نسبت به بروز بحران ˈآبˈ درآسیای مرکزی هشدار داد

آسیای مرکزی,آب

دوشنبه - ایرنا - ˈسلطان رحیم افˈمعاون اول وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان گفت: با وجود رشد سریع جمعیت، افزایش مصرف آب در آسیای مرکزی و نیزتغییرات اقلیمی، این منطقه در سال 2030 با وضعیت خطرناک بحران آب مواجه خواهد شد.

این مقام تاجیک در مقاله ای که روز چهارشنبه در رسانه ها انتشار یافت، نوشت: بر اساس بررسی ها میزان استفاده از آب در آسیای مرکزی تا سال 2030 از وضعیت کنونی 20 درصد بیشتر خواهد شد و با توجه به تغییرات اقلیمی آب و هوا و کاهش ذخیرهای آب، وضعیت در منطقه بی نهایت خطرناک خواهد شد .ˈ

به گفته وی چالش تغییر اقلیم و افزایش جمعیت از یک سو به افزایش مصرف آب و از طرف دیگر به کاهش ذخیره های آبی منجر خواهد شد.

سلطان رحیم اف تصریح کرد: جمعیت در منطقه آسیای مرکزی از سال 1960 تا سال 2010 میلادی با بیش از سه برابر افزایش به 60 میلیون نفر رسیده است.

وی به نقل از متخصصان می گوید: از نیمه دوم قرن بیستم حجم یخچال ها که به عنوان منبع اصلی ذخیره های آبی و رودخانه دریاچه های این منطقه را تشکیل می دهند رو به کاهش نهاده است.

رحیم اف گفت: تامین امنیت آبی برای شرب و کشاورزی در سال های خشکسالی

توسط احداث آب انبار ها تامین شود تا بتوان مجرای رودخانه ها ودریاچه ها را برای سال ها طولانی تنظیم کرد.

وی وضعیت فعلی حجم آب انبار ها برای تنظیم و حفظ ذخیرهای آبی را ناکافی عنوان کرد و گفت: در شرایط بی آبی و کم بارشی این موضوع می تواند تامین آب زمین های کشاورزی را به شدت با مشکل جدی مواجه کند.

معاون اول وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان به خشکسالی سال های 2000 - 2001 را یادآور شد و گفت: در نتیجه این خشکسالی 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی در این کشورها از گردش کشاروزی باز ماندند و به اقتصاد این کشور ها زیان هنگفتی رسید.

رحیم اف همچنین میزان مصرف و توزیع آب در کشورهای آسیای میانه را نابرابر می داند و می گوید: افزون بر 80 درصد حوزه های آبی دریاچه آرال در قلمرو دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان است در حالی که 85 درصد میزان استفاده از آب در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان صورت می گیرد.

این مقام دولت تاجیک می گوید که با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ذخیره های سرشار آبی در تاجیکستان، کشورش بار ها به کشور های همسایه و ذینفع در باره همکاری بر اساس احترام دوجانبه و چندجانبه برای همکاری های آبی در حال و آینده پیشنهاد داده است.

رحیم اف افزود: در صورت همکاری های منطقه ای علاوه بر اینکه می توان از ظرفیت های آب موجود در این کشورها به نحو بهینه برای تامین آب شرب کشاورزی و انر‍ژی منطقه اقدام کرد با انتقال آب و برق تولیدی به کشورهای آسیایی و خاورمیانه می توان اقتصاد این منطقه را نیز شکوفا کرد.

آساق**1663**5981
کد N132474