آغاز روز دوم مذاکرات وین با گفتگوهای درون گروهی 1+5