رسوایی جدید ناتو در دانمارک/ حیوانات زنده هدف نظامیان انگلیسی قرار می گیرند