صحنه دیگری از زشتی های جنگ سوریه/

کودک 4 ساله سوری به تنهایی آواره بیابان شد