وزیر آموزش ملی ترکیه از نمایشگاه توانمندی های دانش آموزان ایرانی دیدن کرد

کد N129636