با تصویب هیات وزیران؛

اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارایی منتشر می شود

انتشار اوراق مشارکت

تهران- ایرنا- هیات وزیران با انتشار 15 هزار و 390 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موافقت کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و 390 میلیارد ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

همچنین بر اساس این مصوبه، باز پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، بارعایت مقررات مربوط پرداخت شود.** ماده 39 قانون بودجه کل کشورسال 1392

به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه داری کل واریز کند.

منابع واریزی صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 26 بهمن ماه 1392 برای اجرا ابلاغ کرد.

سیام**1058**1336
کد N127721

خواندنی از سراسر وب