اعتصاب غذای یک قاتل نژادپرست به بهانه بازی های ویدئویی