سی ان ان تحلیل کرد؛

پیامدهای مثبت تلاش غرب برای تجارت با ایران/هویج توسعه اقتصادی بهتر است یا چماق تحریم