معرفی قریب الوقوع کابینه لبنان

تسنیم نوشت:

مشاور رسانه ای نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در لبنان از معرفی دولت جدید پس از پایان نشست امروز تمام سلام با رئیس جمهوری لبنان خبر داد.
به گزارش پایگاه النشره، نافذ قواص مسئول رسانه تمام سلام نخست وزیر مکلف لبنان از معرفی کابینه دقایقی پس از نشست کنونی میشل سلیمان رئیس جمهوری و تمام سلام خبر داد.

وی افزود: رایزنی ها از شب گذشته متوقف نشده است تا دولتی که رضایت همگان را به دنبال داشته باشد تشکیل شود.

52261

کد N124304