حزب ˈچپ متحدˈ اسپانیا تلاش در بی ثباتی ونزوئلا را محکوم کرد

اسپانیا,تظاهرات

مادرید- ایرنا- ˈویلی میرˈ نماینده مجلس اروپا و مسوول سیاست خارجه حزب ˈچپ متحدˈ اسپانیا تلاش ها در بی ثبات کردن ونزوئلا را محکوم و از جامعه بین المللی خواست تا که در مقابل سوظن ˈتدارک یک کودتای ممکنˈ، هوشیار باشد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، میر ˈاقدامات خشونت آمیزˈ اعمال شده از سوی مخالفان دولت ونزوئلا در روزهای اخیر را مورد انتقاد قرار داد و گفت که تظاهرات ها، در واقع یک ˈبی ثباتی سازمان یافتهˈ است که گروه های مسلح را در بر می گیرد و در این اعتراضات حتی می توانند گروه های چریکی و شبه نظامی کلمبیایی نیز شرکت داشته باشند.

وی با اشاره به قیامی که در سال 2002 علیه ˈهوگو چاوزˈ رئیس جمهوری فقید ونزوئلا انجام گرفت، هشدار داد: قصد مخالفان دولت، پیشرفت در مسیر یک کودتای ممکن است و بار نخست نیست که سعی دارند چنین کاری را انجام دهند.

در این رابطه، میر از ˈخوسه مانوئل گارسیا مارگالوˈ وزیر خارجه اسپانیا و ˈکاترین آشتونˈ مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا که با پیام های ˈبدون تردیدˈ خود ، ابراز بدارند که ˈاز هیچ گونه کودتا حمایت نخواهند کردˈ و بگویند که ˈمسئولیت ملت ونزوئلا است که حاکمیت ملی خود را تضمین کنندˈ .

میر در مورد واکنش دولت ˈنیکلاس مادوروˈ رئیس جمهوری ونزوئلا ، تصریح کرد: آنچه که مادورو انجام می دهد، تاکید بر ˈاحترام به قانونی بودن نهاد هاˈ و تحقیق رویدادها برای پیدا کردن مسئولین این اتفاقات است. در این زمینه وی تاکید کرد که دولت ونزوئلا یک ˈدولت قانونیˈ است و بنا بر این، باید قانون را با ˈجدیتˈ اعمال کند .

اروپام /1234** 1514
کد N124094