تاکید ترکیه،‌ پاکستان و افغانستان بر لزوم پیوستن طالبان به روند صلح

کد N123456