کشف خودرویی با 100 کیلوگرم مواد منفجره در بیروت

کد N120472