استاد آمریکایی در گفتگو با مهر:

اوباما حق ندارد بگوید همه گزینه‎ها روی میز است/ نقش اتاق‎های فکر در شکل دهی به افکار عمومی آمریکا