اوباما در کنفرانس خبری مشترک با اولاند:

هر کس تحریمهای موجود ایران را نقض کند بر سرش خراب می شویم/ تحریم بیشتر نباید وضع شود