فجر 92، حماسه وحدت و امید:

کمالوندی: تیم مذاکره کننده با برگ تعیین کننده ای از اقتدار در مذاکرات حضور می یابد

کد N117248