وزیر امور اجتماعی تاجیکستان خدمات بشردوستانه کمیته امداد را ستود

کمیته امداد

دوشنبه - ایرنا - وزیر کار و امور اجتماعی تاجیکستان با قدردانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: خدمات این نهاد بشردوستانه ایرانی شامل امداد رسانی و ارائه خدمات آموزشی به افراد محروم تاجیک تاثیر مناسبی برای فراهم شدن فرصتهای شغلی و رفع مشکل مستمندان این کشور ایفا کرده است.

خانم ˈسمن گل تغا آواˈ دوشنبه در دیدار رئیس دفتر نمایندگی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاجیکستان با وی از همکاریهای این نهاد با وزارت کار و امور اجتماعی و کمک و حمایتهای این نهاد خیریه بین المللی به مردم نیازمند تاجیک سپاسگزاری کرد.

وی اهمیت مراکز آموزشی مشترک این وزارتخانه و کمیته امداد امام (ره) را که در کارآموزی جوانان تاجیک نقش مهمی دارد، یادآور شد و پیشنهاد کرد که استفاده از تجربه متخصصین ایرانی در این کارگاهها بیشتر شود.

سمن گل تغا آوا همچنین خواستار راه اندازی آموزشهای جدید با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) شد و گفت: شایسته است برای توانبخشی و تامین شغل برای افراد و کودکان معلول نیز اقدام شود.

وی با بیان اینکه بزودی تمامی آموزشگاههای فنی خدماتی تاجیکستان تحت پوشش این وزارت خانه قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: این موضوع زمینه خوبی برای تأسیس کارگاههای مشترک توسط این وزارتخانه و کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد شد.

تغا آوا همچنین از تاسیس کارگاه مشترک مشاوره که با هماهنگی کمیته امداد و کمیته کار زنان ریاست جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده است، قدردانی کرد و گفت: امامعلی رحمان رئیس جمهوری این کشور نیز از تاسیس این کارگاه مشاوره استقبال کرده است.

سید مهدی عبادی رئیس دفتر نمایندگی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاجیکستان نیز در این دیدار گفت: این نهاد خیریه با آموزش افراد کم و بی بضاعت، امکان تامین شغل را برای آنها در وطن خودشان را فراهم می کند.

وی گفت: این دفتر نمایندگی علاوه بر پرداخت تسهیلات بدون بهره، پرداخت تسهیلات در قالب طرح ˈاستاد-شاگردیˈ را نیز در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این طرح به اشخاص صاحب تجربه که زیر نظر این نهاد تعدادی از نیازمندان را اموزش دهند تسهیلات بدون بهره پرداخت خواهد شد.

عبادی برای انجام بهینه خدمات رسانی و ارائه آموزشهای فنی متنوع به جوانان تاجیک خواستار هماهنگی این وزارتخانه با نمایندگی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این کشور شد.

احمد اصغری مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز گفت: راه اندازی این کارگاههای آموزشی مشترک می تواند در پیوند دوستی این دو کشور برادر تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگی امداد حضرت امام خمینی (ره) یکی از اولین سازمانهای خیریه بین المللی است که در جمهوری تاجیکستان شروع به فعالیت کرد، افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای برنامه های مشترک کمیته امداد و وزارت کار و امور اجتماعی آمادگی دارد.

آساق**1663**1577
کد N115170