ˈاحترامˈ و ˈ شرح صدرˈ ضرورت و زینت جامعه

احترام

تهران - ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در باره شرایط گفتمان سیاسی در جامعه، ˈاحترامˈ و ˈشرح صدرˈ را به عنوان ارکان و پیش فرض های اصلی تبادل نظر صاحبنظران و نخبگان سیاسی و آحاد جامعه مطرح فرمودند.

از ویژگی های یک جامعه پویا برخورداری از نشاط و سرزندگی سیاسی و اجتماعی است و این امر جز با تعامل، همفکری و اشتراک مساعی نهادهای مدنی، حقوقی و ... میسر نیست، بنابراین تعامل افکار و اندیشه ها بین سطوح و قشرهای مختلف و همچنین منش های متفاوت می تواند از دستاوردهای جامعه حراست کرده و آن جامعه را در برابر تهدیدات مصون بدارد.

هر فرد، گروه و سامانه فکری برای نیل به فضای سالم ارتباطی نیازمند رعایت چارچوب ها و هنجارهای نوشته و نانوشته اجتماعی است که در بستر آن بتواند ضمن عرضه مبانی فکری خود، نتایج عقلی و نقلی آن را با معیارهای جامعه تطبیق داده و در فضایی سالم نه تنها خود را بلکه اندیشه و آرمان های خود را محک زده و ارزیابی کند.

بدون شک دریافت بازخورد صحیح از بازتاب های سیاسی، اجتماعی هر فرد و یا گروهی می تواند منجر به بالندگی و رشد هر اجتماعی بشود.

پذیرش تفاوت ها مقدمه ای در علم روانشناسی اجتماعی و همچنین یکی از آموزه های فرهنگ غنی اسلامی است که بر اساس آن افراد بنابر خاستگاه های متفاوت فردی، خانوادگی و اجتماعی خود و همچنین رشد در بستر گروه هایی مانند همسالان به نوعی از درک و بینش اجتماعی می رسند.

وجود فضای آرام در جامعه پیش شرط و بسترساز هر گونه تعامل فکری، سیاسی و اجتماعی است که می تواند صاحبان و تولید کنندگان فکر و اندیشه را به عرضه بدون دغدغه و ارزیابی بازخوردهای آن افکار در اجتماع رهنمون کند.

بر همین اساس است که فرد می تواند با شناخت حقوق خود و همچنین درک حقوق اجتماعی افراد دیگر، زمینه ساز رفتارهای هنجارمند و احترام آمیزی شود که این موضوع نمونه ای از یک جامعه مترقی را به نمایش خواهد گذاشت.

احترام به اندیشه های دیگران در چنین شرایطی نه تنها موجب تولید منش های متعادل فکری و عملی در جامعه می شود بلکه افراد در چنین اجتماعی خود را ملزم به رعایت قواعد و هنجارهای اجتماعی خواهند دانست.

در این جامعه واکنش هایی غیرعقلایی و تنش آمیز به حداقل خود می رسد و دوستی ها افزایش یافته و رشد و تعالی نیز در سایه آن ارتقا خواهد یافت.

نخبگان سیاسی و اجتماعی که به عنوان راهبران و پیشقراولان فکری جامعه در مشی های متفاوت هستند، بیشترین نقش را نهادینه کردن کنش های رفتاری و عقلانی جامعه دارند و به همین علت است که وظیفه آنان در رساندن جامعه به این حدا از عقلانیت سنگین تر از دیگران است.

شرح و سعه صدر نزد نخبگان سیاسی و اجتماعی جامعه پایه ریز کنش های منطقی نزد دیگر آحاد جامعه خواهد بود . افرادی که در گروه های وابسته و همبسته در تلاش برای ایجاد یک هارمونی اجتماعی قدرتمند تلاش می کنند.

جامعه اسلامی ایران با برخورداری از تاریخ و میراث فرهنگ غنی، می تواند الگویی از تضارب آرا سیاسی و اجتماعی را در بستری از ˈاحترامˈ و ˈسعه صدرˈ در قالب یک نمای رنگین کمانی از تمدن اسلامی ارائه کرده و پاسخگوی نیازهای متنوع فکری آحاد افراد جامعه باشد.

و به همین علت است که رهبری انقلاب آحاد مردم و نهادهای مدنی کشور را به در شرایط کنونی به شرح صدر و احترام فراخواندند.

ایرانم **1566**1144
کد N113209