کمیسیون تلفیق تصویب کرد‎؛

حذف کمک های دولت به موسسات غیر دولتی

مجلس

جدول شماره 20 لایحه بودجه شامل 274 پروژه که عمدتا درباره طرح های مطالعاتی و احداثی بود 50 میلیارد تومان هزینه این طرح ها می شدند و استدلال کمیسیون تلفیق این بود باید این اعتبار در قالب ردیف های بودجه لحاظ شود.

لیست ۵۱ موسسه حقوقی و غیردولتی که در قالب جدول شماره ۱۷ بودجه دریافت می‌کردند، حذف شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق جدول های لایحه بودجه بررسی شدند که جدول های شماره 17، 19 و 20 مورد بررسی قرار گرفت و همگی آن ها حذف شدند.

بر اساس جدول شماره 17 لایحه بودجه که درباره کمک مالی به 51 موسسه فرهنگی بود از اعتبارات این جدول حدود 119 میلیارد و 500 میلیون تومان مربوط به بخش هزینه ای و 70 میلیارد و 500 میلیون آن نیز مربوط به بخش تملک دارایی ها بود و مقرر شد این موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گیرند.

جدول شماره 19 لایحه بودجه که درباره 65 طرح تملک دارایی سرمایه ای که دارای مجوز ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه بود، حذف شود.

جدول شماره 20 لایحه بودجه شامل 274 پروژه که عمدتا درباره طرح های مطالعاتی و احداثی بود ک 50 میلیارد تومان هزینه این طرح ها می شدند و استدلال کمیسیون تلفیق این بود باید این اعتبار در قالب ردیف های بودجه لحاظ شود.

کد N112875