هرمیداس باوند در گفتگو با مهر:

نظم آینده منطقه بر محور ایران و ترکیه خواهد بود/ همسویی منافع منطقه ای آمریکا با ایران