خروج غیرنظامیان از حمص

اولین گروه از غیرنظامیان شهر حمص که از حدود یکسال و نیم گذشته تحت محاصره نیروهای ارتش سوریه قرار دارند، از این شهر خارج شدند.

خروج غیرنظامیان از حمصاولین گروه از غیرنظامیان شهر حمص که از حدود یکسال و نیم گذشته تحت محاصره نیروهای ارتش سوریه قرار دارند، از این شهر خارج شدند.

 

 

 

رویترز

52261

کد N111980